św. Maksymilian
Menu
Stowarzyszenia
Godziny mszy świętych
 • W niedzielę:
  Od września do czerwca:
  6.00, 7.30, 9.00, 10.00 (kaplica Matki Bożej Fatimskiej), 10.30, 12.00, 13.15, 16.30, 19.00.
  W lipcu i sierpniu:

  6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 19.00.
 • W dni powszednie:
  6.30, 7.00, 9.00, 18.30.
 • W I piątek miesiąca:
  6.30, 9.00, 17.00, 18.30.
Sponsor
Oświęcimska Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa

Brama Śmierci

Stoimy u progu miejsca, "które było zbudowane na zaprzeczeniu wiary - wiary w Boga i wiary w człowieka - i na radykalnym podeptaniu już nie tylko miłości, ale wszelkich oznak człowieczeństwa, ludzkości" - miejsca "które było zbudowane na nienawiści i na pogardzie człowieka w imię obłąkanej ideologii..., które było zbudowane na okrucieństwie" .... zwycięstwo przez wiarę i miłość odniósł w tym miejscu człowiek, któremu na imię Maksymilian Maria... Odniósł duchowe zwycięstwo, podobne do zwycięstwa samego Chrystusa, ...Zapewne wiele zostało tu odniesionych podobnych zwycięstw... Pragniemy ogarnąć uczuciem najgłębszej czci każde z tych zwycięstw, każdy przejaw człowieczeństwa..."

Jan Paweł II papież, Oświęcim-Brzezinka 7 VI 1979)

Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu-Konzentrationslager Auschwitz założony został w czerwcu 1940 roku. W początkowym okresie istnienia umieszczano w nim głównie Polaków.

We wrześniu 1941 roku w podziemiach bloku 11 przeprowadzono pierwszą próbę zabijania ludzi gazem (cyklon B). W tym tzw. obozie macierzystym (Stammlager) uruchomiono pierwszą komorę gazową. Był to początek systematycznej zagłady ludzi w KL Auschwitz.

Jesienią 1941 roku na rozkaz szefa policji niemieckiej Heinricha Himmlera rozpoczęto budowę obozu Auschwitz II na terenie polskiej wsi Brzezinka (Birkenau), oddalonej od obozu macierzystego o około 3 km. Całkowicie jego budowy nigdy nie ukończono. W chwili wyzwolenia powierzchnia obozu w Brzezince wynosiła około 175 ha i znajdowało się w nim przeszło 250 baraków.

Od 1942 roku obóz ten stał się miejscem deportacji i eksterminacji ludzi ze wszystkich krajów okupowanych przez hitlerowców, głównie ludności żydowskiej. Na terenie obozu w Brzezince zlokalizowane były 4 największe urządzenia zagłady tzn. krematoria z komorami gazowymi. Dodatkowo przeprowadzano zabijanie ludzi gazem (cyklon B) w dwóch specjalnie do tego celu przebudowanych budynkach.

Stacja I

Pan Jezus skazany na śmierć

Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Kanie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie, a trzeciego dnia zmartwychwstanie (Mt 20,1819).

Zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu najwyższego kapłana imieniem Kajfasz i odbyli naradę, żeby Jezusa podstępnie pochwycić i zabić (Mt 26,3-4).

Zróbmy zasadzkę na Sprawiedliwego, bo nam niewygodny:
sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Chełpi się, że zna Boga... Zasądźmy Go na śmierć haniebną, bo - jak mówi - będzie ocalony (Mdr 2,12-20).

Gdy nadszedł ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu... związawszy Jezusa zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata (Mt 27,l-2).

Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? (J 18,29).

Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie (J 18,35).

Módlmy się za nas wszystkich, abyśmy mieli siłę i odwagę każdego dnia stawać po stronie prawdy.

II

Rampa

Wzdłuż drogi obozowej przebiega rampa kolejowa, na którą wjeżdżały pociągi przywożące ludzi do KL Auschwitz. Została ona uruchomiona w maju 1944 roku celem planowanej wówczas zagłady Żydów węgierskich. Na rampie SS-mani przeprowadzali wśród przywiezionych ludzi selekcje tzn. ludzi, ich zdaniem niezdolnych do pracy fizycznej, kierowali bezpośrednio po przyjeździe na śmierć w komorach gazowych. Pozostałych, około 30% spośród nowoprzybyłych wprowadzano do obozu. Do maja 1944 roku selekcji dokonywano obok torów kolejowych wiodących z Oświęcimia do Czechowic, w okolicach obecnego składu opałowego. Była to tzw. stara rampa żydowska.

"... Na bocznym torze stoi długi rząd zamkniętych wagonów towarowych. Zasuwane drzwi zaplombowane są drutem. Reflektory zalewają pociąg i rampę jaskrawym światłem. Z malutkich okratowanych drutem kolczastym otworów wyglądają przestraszone twarze... Teraz można rozładować wagony... Na rampie ogromny chaos. Eleganckie Francuzki w futrach i jedwabnych pończochach, bezsilni starcy, dzieci z główkami w lokach, stare babcie, mężczyźni w sile wieku, ...Opuszczają pociąg matki z niemowlętami na ramieniu i chorzy, których wynoszą inni, chętnie spieszący z pomocą. Przede wszystkim rozdziela się mężczyzn i kobiety. Rozgrywają się wstrząsające sceny pożegnania. Rozdzielają się małżonkowie, matki po raz ostatni machają ręką do synów".

("Oświęcim w oczach SS" - Wspomnienie Broada, str. 170-1)

Stacja II

Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajski! nazywa się Golgota (J 19,16-17).

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata (J 1,29).

Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeżeli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien (Mt 16,14,10,38).
Jeśli to okupi winy
ja z ochotą biorę krzyż.
Byle zawsze bliżej Ciebie
tam ku niebu dążyć wzwyż.
Droga stroma i ciernista
do Twych Pani wiedzie bram
ale każda dusza czysta
znajdzie radość spokój tam,
Mimo krat i zamków wielu
Ty przebywasz ze mną tu
koisz mój ból, me cierpienie
złą odpędzasz marę snu.
Ja Ci wierną zawsze będę
aż do kresu wszystkich dni
Twoje imię w moim sercu
niech jak słońce zawsze lśni.

(M. Olszewska-więzień obozu Auschwitz)

Módlmy się za wszystkich tych, którzy na tej Golgocie XX wieku przyjęli krzyż i idąc śladami Pana nie ugięli się pod jego ciężarem.

III

Dyżurka SS-manów

Od maja 1944 roku na wysokości tzw. Blockfuehrerstuby czyli dyżurki ss-mańskiej dokonywano selekcji wśród ludzi. Najczęściej starców, osoby kalekie, kobiety ciężarne i dzieci kierowano bezpośrednio do komór gazowych. Ludzi uznanych za zdolnych do podjęcia pracy fizycznej kierowano do dezynfekcji, a po rejestracji wykorzystywano ich jako siłę roboczą. W czasie istnienia KL Auschwitz zarejestrowano ogółem przeszło 405000 ludzi.

Stacja III

Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy

Serce się we mnie trzepoce, moc mnie opuściła, zawodzi nawet światło moich oczu... moi bliscy stają z daleka. Jestem zgnębiony, nad miarę pochylony (Ps 38,11-12,7)

Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich, aby się nie chwiały stopy moje (PS 16,5). Odbierz nam wszystko, Wszechmocny Panie,
Co dla nas cenne, kochane nad życie,
Tylko daj siłę na cierpień przetrwanie,
Którymi karmi nas wróg nieprzerwanie.
(ks. Konrad Szweda "Kwiaty na Golgocie" str.126, modlitwa więźnia

Módlmy się, abyśmy postępowali w myśl wskazań św. Maksymiliana, który pisał: "W utrapieniu nie skarż się przed ludźmi, ale idź do Pana Jezusa i powiedz choćby: Panie, ratuj, bo ginę, a Pan Bóg może nie zdejmie krzyża, ale da siłę".

IV

Blok Karnej Kompanii Obóz dla Kobiet

Odcinek BI rozciągający się na lewo od głównej bramy obozu w Brzezince był obozem dla kobiet różnych narodowości. Od tego odcinka rozpoczęto budowę obozu w Brzezince. Na terenie odcinka Bib mieścił się m.in. budynek dla więźniów karnej kompanii początkowo dla mężczyzn, a od lata 1942 roku dla kobiet.

"Do maja 1943 r. wszystkie urodzone w obozie Auschwitz-Birkenau były mordowane w okrutny sposób: topiono je w beczułce... wkrótce potem matka mogła ujrzeć ciało swego dziecka rzucone przed blok i szarpane przez szczury".

(fragment z "Raportu położnej z Oświęcimia")

Stacja IV

Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co Mnie przytłacza, którą doświadczył Mnie Pan (Lm l,12).

Jak Cię pocieszyć? Z czym porównać? Córo Jeruzalem! (Lm 13). - Kto was, dzieci, pozabijał, dzieci maleńkie?
- Ludzie.
- A jacyż to byli ludzie? Czy twarze mieli upiorów Czy mieli kły i pazury, i oczy zwierzęce
- Zwykli to byli ludzie. Ludzie-jak ludzie. Ludzkie mieli oczy i zęby
Wzrost jak nasi ojcowie
Może wulkan ich zrodził i matek nie mieli?
- Ludzkie matki ich rodziły

pamiętali kołysanki, jakie im śpiewały, kiedy byli tacy jak my ...
- Pewnie dzieci nie mieli ci ludzie?
- Mieli dzieci.
Pisywali do nich listy, posyłali w paczkach buciczki mało noszone, zabawki.
- Jak was zabijali ci ludzie?
- Gazem dusili, do ognia kładli, o mur rozbijali, butem rozdeptywali, fenol wstrzykiwali, a jeśli dobrzy byli, kulką częstowali.
- A gdy was już zabili ci ludzie, co robili?
- Pot z czół chusteczkami białymi ocierali, mówili:
"Aleśmy się dziś zmachali. Wielka była robota. Tyle małych dzieci".
(Elżbieta Piotrowska "Przesłuchanie")

Módlmy się za te matki, które przeżyły zbrodnię dokonaną na ich dzieciach, aby znalazły ukojenie bólu i ślad dziecka wiodący do nieba.

Módlmy się też za dzieci w obozach koncentracyjnych pomordowane, aby ich niewinna śmierć była ofiarą przebłagalną i skutecznym wołaniem do wszystkich kobiet, potencjalnych matek, o troskliwą, heroiczną obronę poczętego życia.

V

Komora Gazowa i Krematorium II

Za odcinkiem obozu kobiecego w Brzezince znajdowało się krematorium II. Do dzisiaj zachowały się tylko ruiny, jako że obiekt ten został wysadzony w powietrze przez SS-manów przed opuszczeniem obozu. Pierwsze krematorium i pierwsza komora gazowa znajdowały się w obozie macierzystym Auschwitz I. Krematorium II oddano do użytku w marcu 1943 roku. Było ono jednym z dwóch największych krematoriów w Brzezince. W znajdującej się w podziemiach komorze gazowej można było na raz zabić gazem około 2 tys. ludzi. W dołach obok budynku zakopywano popiół po spalonych ciałach ludzkich.

Stacja V

Szymon Cyrenejczyk pomaga Pana Jezusowi w niesieniu krzyża

Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe (Ga 6,2).

"W okresie duru wysypkowego na blokach izolowanych wymarł cały personel. Nie było chętnych do pracy wśród zakażonych, bo każdy wiedział, że żywy nie wróci. Oto ku zdumieniu całego obozu zgłosili się polscy księża... ojciec Januszewski, karmelita oświadczył: - idę tam chętnie, choć mam pewność, że już nie wrócę". - (ks. K. Szweda, "Kwiaty m Golgocie", str. 162)

Byłeś mi cichym apostołem chleba,
którego okruch bez słowa podany
jak łaski pełen pszenny okruch nieba
dzieliłeś ze mną, bracie mój kochany. - (Wodzimierz Wnuk, "Do przyjaciela" - fragm.)

Módlmy się o łaskę wypełniania tych Bożych nakazów, pomagajmy sobie jak dobrzy bracia.

VI

Pomnik Męczeństwa Narodów

Pomnik ku czci ofiar obozu oświęcimskiego znajduje się na końcu rampy wyładowczej byłego obozu w Brzezince między ruinami krematoriów II i III. Został odsłonięty w 1967 roku. Pomnik ten jest miejscem hołdu dla ludzi, którzy zginęli we wszystkich obozach noszących nazwę Konzentrationslager Auschwitz. Było ich ogółem przeszło 30. Przed pomnikiem znajdują się tablice upamiętnienia w językach, którymi posługiwali się ludzie przywożeni do tego obozu: polskim, angielskim, bułgarskim, cygańskim, czeskim, duńskim, francuskim, hebrajskim, greckim, jidisz, hiszpańskim, flamandzkim, serbo-chorwackim, niemieckim, norweskim, rosyjskim, rumuńskim, węgierskim, włoskim.

Stacja VI

Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Nie kryj przede mną swego oblicza w dniu utrapienia mojego!... Moje serce wysycha spalone jak trawa, zapominam nawet o spożyciu chleba (Ps 102,3,5).

Chleba Eucharystycznego nie zabrakło w tym piekle. Na dnie ludzkiego upodlenia paliło się światło wiary, ono umacniało, wyprowadzało z mroku.

Idą sobie wolniutko w głąb, gdzie czerwony płomyk migoce,
Idą z bólem milionów serc - po lek ....
Idą z niemocą słabnących - po moc .....
Idą z wiarą tysięcy dusz - po cud.... - (NN., KL Majdanek)

"W oświęcimskiej piekarni obozowej wtajemniczeni więźniowie z niemałym narażeniem piekli przaśne bułki, których kapłani używali do Ofiary mszalnej".

"Kapłani polscy w Auschwitz odtworzyli z pamięci i spisali na pasku papieru długości 374 mm i szerokości 38,7 mm złożonego w harmonijkę tekst liturgiczny Mszy 'De beata' nazwany później 'mszałem oświęcimskim'".

"W jednym kącie... sali w wąskim przesmyku między dwupiętrowymi łóżkami, ustawiono taborecik. Na nim prosty krzyż. To ołtarz. Kapłan bez stuły i ornatu, w łachmanach więźnia, przykucnięty, w pozycji siedzącej rozpoczyna Najświętszą Ofiarę. Wokoło wtajemniczeni zasłaniają ten widok, by jakiś obcy nie spostrzegł, co się tam dzieje. Myśli odrywały się od koszmarnych widoków życia obozowego, serca rozpalały się gorącą modlitwą... Konsekrowane hostie zawija kapłan w białą chusteczkę, kładzie na piersi i w największym ukryciu za kupą kamieni, za węgłem baraku obozowego, rozdaje Komunię św. Niesie ją również konającym do szpitala obozowego".

(W.J. Wysocki "Bóg na nieludzkiej ziemi", str. 63,65,67)

Módlmy się za wszystkich tych, którzy w piekle obozowego życia nie bacząc na prześladowania nieśli pomoc braciom-współwięźniom.

VII

Komora Gazowa i Krematorium III

Po prawej strome pomnika znajdują się ruiny po krematorium III. Krematorium to wybudowano na podstawie tych samych planów co krematorium II. Również ten budynek mieścił w sobie oprócz pieców krematoryjnych komorę gazową, w której jednorazowo zabijano gazem (cyklon B) około 2 tys. ludzi. Krematorium III oddano do użytku w czerwcu 1943 roku. Wysadzone zostało w powietrze przez SS-manów.

Stacja VII

Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drogi

Kiedy się chwieję, z radością się zbiegają, przeciwko Mnie się schodzą obcy, których nie znam, szarpią Mnie bez przerwy, napastują i szydzą ze Mnie, zgrzytając przeciw Mnie zębami (Ps 35, 15-16).

Już nie wstanie Ten, co się położył (Ps 41,9).

Jaki będzie pożytek z krwi mojej? (Ps 30,10),

Jest ofiarą przebłagalną na nasze grzechy (l J 2,2).

"Jezu kocham Cię - wymawiał często. To sprawiało, że miał pogodną twarz. Usta jego nie wypowiedziały żadnego słowa skargi ani złorzeczenia.
- Boli mocno? Pytam pochylony nad chorym.
- To nie ja cierpię, tylko Chrystus we mnie i przeze mnie - odpowiada szeptem. Byłem tym zbudowany. Zrozumiałem coś z niepojętej tajemnicy, że to nie chorzy sami, lecz Bóg cierpi w nich, miłuje ich sercem, objawia swoją moc przez ich poświęcenie... bo tylko wtedy Chrystus przez nasze cierpienia mógł przedłużać swoją mękę dla ratowania drugich... Ten, kto kocha, przeszedł od śmierci do życia".
(ks. K. Szweda "Kwiaty na Golgocie",str.56-7)

Módlmy się za ludzi dotkniętych plagą alkoholizmu, aby za laską Bożą uwolnili się od nałogu.

VIII

Stosy Spaleniskowe

W związku z planowaną zagładą narodu żydowskiego w obozie oświęcimskim przebudowano dwa domy wysiedlonych Polaków w lesie w Brzezince celem wykorzystania ich jako komory gazowe. Jeden z nich nazywano "bunkrem nr 2" lub "białym domkiem". Było to miejsca zagłady pierwszych transportów po wprowadzeniu selekcji latem 1942 roku. W związku z wybudowaniem 4 dużych urządzeń zagłady w 1943 roku zaniechano czasowo zabijania ludzi gazem w tym budynku. Uruchomiony on został ponownie latem 1944 roku w trakcie prowadzonej wówczas zagłady Żydów z Węgier. W pobliżu znajdowały się dwa baraki - rozbieralnie, gdzie ludzie rozbierali się przed wejściem do komory. Opodal zlokalizowane były cztery duże doły tzw. stosy spaleniskowe do spalania zwłok na wolnym powietrzu.

Przypuszczalnie tutaj zginęła Edith Stein - karmelitanka bosa.

Stacja VIII

Pan Jezus spotyka niewiasty jerozolimskie

Szło za Jezusem mnóstwo ludzi, także niewiast, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi (Łk 23,27).

Módlmy się za wszystkich prześladowców, za wszystkich zabijających godność drugiego człowieka, zabierających mu wolność, swobodę myśli i przekonań, aby i oni ujrzeli Światło i weszli na drogę Dobra.

IX

Sauna

Sauna, to budynek w którym odbywało się przyjmowanie ludzi skierowanych po selekcji do obozu oraz dokonywano dezynfekcji mienia pozostającego po zamordowanych. Naprzeciw stało 30 drewnianych magazynów obozowych, z których część wykorzystywano również jako pomieszczenia mieszkalne dla więźniów i więźniarek zatrudnionych w Effektenkammer, w tzw. "Kanadzie" i przy obsłudze sauny. Baraki te zostały podpalone przez SS-manów wraz z nie wywiezionym mieniem w styczniu 1945 roku. Przy jednym z fundamentów zachowały się do dzisiaj pozostałości w postaci stopu spalonych wówczas przedmiotów.

Stacja IX

Pan Jezus upada po krzyżem po raz trzeci

Nie mogę już... udźwignąć... już Mi nazbyt ciąży (Lb 11,14). Albowiem nieprzyjaciel Mnie prześladuje: moje życie na ziemię powalił, pogrążył Mnie w ciemnościach. A we Mnie duch mój omdlewa, serce we Mnie zamiera (PS 143(3-4).

Złożyłem w Panu całą nadzieję, schylił się nade Mną i wysłuchał mego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki (ps 40,2-3).

Módlmy się za nas wszystkich tu zgromadzonych, abyśmy umieli podnosić się z upadku, cierpliwie znosili trudy dnia codziennego i ochotnie nieśli krzyż, jaki na nasze ramiona zechce Bóg włożyć.

Św. Maksymilianie, nakłoń nas wszystkich,
byśmy pomogli ci
dźwigać glob ziemski w górę,
do Matki Bożej,
wyjdzie nam wtedy naprzeciw
przejmie go z rak naszych słabych,
swym płaszczem bezpiecznie otuli,
Synowi przekaże...
Św. Maksymilianie,
wytłumacz nam wszystkim
że bez tego dźwigania upadnie ziemia,
upadnie człowiek,
rozkwitnie piekło!

X

Komory Gazowe Krematoria IV i V

W pobliżu magazynów obozowych znajdowały się dwa kolejne urządzenia zagłady krematoria IV i V. Krematorium IV uruchomiono w marcu 1943 roku. W budynku tym znajdowało się również kilka komór gazowych, w których jednorazowo można było zabić gazem kilkaset osób. Budynek ten został uszkodzony w trakcie nieudanego buntu członków Sonderkommando 7 października 1944 roku. Naprzeciw zlokalizowane było krematorium V o tych samych rozmiarach jak krematorium IV. Budynek ten wysadzili w powietrze SS-mani w styczniu 1945 roku.

"...mieszkańcy... Woli po drugiej stronie Wisły częstokroć nocą... w jasnym blasku płonących w dołach zwłok mogli rozpoznać pochód nagich postaci idących z baraków - rozbieralni do komór gazowych. Słyszeli krzyki bestialsko bitych, którzy nie chcieli wejść do pomieszczeń śmierci. Słyszeli strzały, którymi zwalano z nóg wszystko, czego z braku miejsca nie można było wcisnąć do środka. W ciągu dnia widzieli polscy cywilni robotnicy, budujący nowe wielkie krematoria w odległości kilkuset metrów od domów chłopskich użytych jako komory gazowe, jak więźniowie wyciągali coś z drzwi tych domków, ładowali na płaskie rollwagi i jechali z tym w kierunku dołów, z których wciąż i wiecznie unosiły się chmury dymu. Specjaliści kładli tak do jednego dołu jedne na drugie, tysiące i więcej zwłok. Między nie szły warstwy drewna. Metanolem podpalano wówczas ową 'Treilichtbuhne' (scenę na wolnym powietrzu)".

("Oświęcim w oczach SS - Wspomnienia Broada". str. 173)

Stacja X

Pan Jezus z szat odarty

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na Mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głowami... Oni się wpatrują, sycą mym widokiem, moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię (Ps 22,8, 18-19).

Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i mą niesławę, wszyscy co Mnie dręczą, są przed Tobą (ps 69,20).

Módlmy się o zwycięstwo przez wiarę i miłość nad wszelkim złem, módlmy się o pomnożenie wartości duchowych człowieka.

Święty Maksymilianiechroń nas od grzechu narzekań
złorzeczeń,
rozpaczy...
Naucz nas takiej przemiany materii,
która zamienia.
Słabość człowieczą - w moc Chrystusową,
upadki w przepaść - w lot ku wyżynom,
ogień piekielny - w rosę niebieską,
ból bezsensowny - w sens Krucyfiksu. Amen.

XI

Stawek

W 1944 roku za budynkiem krematorium V wykopano pięć dużych dołów, w których spalano zwłoki na wolnym powietrzu. Za lasem grzebano w początkowym okresie zwłoki więźniów, a wśród nich ciała jeńców radzieckich. W pobliżu znajdował się tam dom wysiedlonej rodziny Harmatów, który po przebudowie wykorzystywano jako pierwszą prowizoryczną komorę gazową. Został on rozebrany w 1943 roku. Prochy po spalonych ciałach wsypywano do rzek Wisły, Soły lub grzebano przy budynkach krematoriów. Popiół ludzki z krematoriów IV i V wsypywano częściowo do znajdującego się opodal stawku.

Stacja XI

Pan Jezus przybity do krzyża

Ludu mój, cóżem ci uczynił? W czym ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz Mi (Mi 6,3).

Przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie kości moje (Ps 22,17-18).

A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie (J 17,19).

"W Wielki Piątek 1942 roku w Auschwitz ks. Piotr Dańkowski (nr 24529) usłyszał od kapo: 'Dziś będziesz ukrzyżowany jak twój mistrz'. Dostał ciężką kłodę na plecy, pod którą kilka razy upadał, aż skonał pod butem oprawcy".

(W J. Wysocki, "Bóg na nieludzkiej ziemi", str. 105)
Módlmy się za umierających na całym globie ziemskim:
- w wyniszczajcych wojnach i bratobójczych walkach,
- z wycieńczenia i głodu,
- w katastrofach ekologicznych,
- z rak terrorystów.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny - zachowaj nas Panie!

XII

Szpital Obozowy Obóz Cyganów

Odcinek obozu BIIf był szpitalem więźniarskim w Brzezince. W opinii więźniów szpital ów był "przedsionkiem krematorium". W barakach tych lekarze SS min. Josef Mengele przeprowadzali zbrodnicze eksperymenty na więźniach. Sąsiadujący z nim odcinek BIIe oddano do użytku w lutym 1943 roku. W nim umieszczano Cyganów przywożonych do KL Auschwitz z wielu okupowanych krajów. W czasie II wojny światowej hitlerowcy planowali realizację całkowitej zagłady narodu cygańskiego. Do KL Auschwitz przywieziono prawie 21 tys. Cyganów - obywateli różnych krajów. Większość z nich zmarła na skutek głodu, chorób, udręk.

2 sierpnia 1944 roku obóz cygański w Brzezince przestał istnieć. Tego dnia zabito w komorach gazowych około 3 tys. pozostałych przy życiu Cyganów.

Stacja XII

Pan Jezus umiera na krzyżu

Ukrzyżowali Jego... Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk, 25 33-34).

Z ziemi smutnej i obcej, z kręgu krwi, podłości,
Już porywa nas w górę silny, drogi pacierz...
Ponad barak i błoto jak orzeł się wznosi
Głos, co druty rozrywa: "Człowieku, mój Bracie"
(W.Nowosad)

Chryste, Twej korony z cierni
nie zapomnimy już do końca życia,
my, podeptani, ale Tobie wierni.
Podaj nam, Panie, kielich Twój do picia,
Byśmy umocnieni, wytrzymali próby,
przed naszym katem nie schylali głowy,
by duch nasz wżdy był do czynu gotowy,
by krzyż Twój święty chronił nas od zguby.
(Hoffman, "Poprzez cierpienie do wolności")

Módlmy się za wszystkich prześladowców,za wszystkich zabijających godność drogiego człowieka, zabierających mu wolność, swobodę myśli i przekonań, aby i oni ujrzeli Światło i weszli na drogę dobra.

XIII

Droga Średnicowa

Droga średnicowa między odcinkami BIIc i BIId służyła między innymi dla tych, którzy po selekcji byli kierowani do obozu. Odcinek BIId był obozem męskim dla mężczyzn różnych narodowości. Po lewej stronie budowano trzecią część obozu w Brzezince, gdzie w 1944 roku umieszczano więźniów.

Stacja XIII

Pan Jezus zdjęty z krzyża

Idźcie, dzieci, idźcie. Ja zaś sama i opuszczona zostać muszę... Ja z ufnością oddałam Przedwiecznemu zbawienie wasze i rozradował Mię Święty miłosierdziem, jakie okaże wam prędko Przedwieczny, wasz Zbawca (Ba 4,19-22).
Królowo Polski, Królowo aniołów,
Ty coś na świecie przebolała tyle,
"Gdy Syn Twój zstąpił do ziemskich padołów,
Skróć umęczonej Polsce Twej mąk chwile!

Królowo Polski, Królowo aniołów,
Lilio bez zmazy, Ty gwiazdo poranna,
Mieczem boleści siedmiorako ranna,
Wiesz, co rozpaczy wrzący w sercu ołów,
Co krzyż i gwoździe, i rany i ciemię,
Wiesz, co krwi ziemskiej i łez ziemskich cieki
I jak konania ból boli niezmiernie...
Bądź nam aniołem teraz i na wieki!

Królowo Polski, Królowo aniołów!
Lecz wiesz zarówno, jakim blaskiem płonie
Ukrzyżowany - wniebowzięty po zgonie:
Nie daj nas sieciom piekielnym na połów!
Nieśmiertelnymi na śmierć zbrojna leki,
Wykaż znów śmierci na nas, że jest niczem,
Wskrześ nas o Panie przed świata obliczem,
Bądź nam aniołem teraz i na wieki!.

(Krasiński,"Hymn" - fragm.)
Matko Boża, Królowo Polski,
dokonaj cudu!
przemień naszą ojczyznę w królestwo Bożego ludu
i przez Ojca Świętego
który z tegoż kraju
prowadź ludzką pielgrzymkę
do Bożego raju!

Święty Maksymilianie
przez wszystkie zasieki świata
nieś Jej to błaganie.

Módlmy się za ojczyznę tylekroć krzyżowaną, aby jej córki i synowie dochowali wierności Bogu, wyzbyli się wszelkiej nienawiści i szli drogą prawdy i sprawiedliwości.

Módlmy się za wszystkich którzy położyli życie broniąc prawdy i sprawiedliwości.

XIV

Planowana Nowa Komendantura

Na odcinku BIIa istniał obóz - kwarantanna, w którym umieszczano na kilka tygodni Żydów wyselekcjonowanych do obozu. Sąsiadujący z nim odcinek BIIb był od września 1943 roku obozem familijnym dla Żydów z getta w Terezinie. Ludzi tych zgładzono w większości w komorach gazowych w marcu i lipcu 1944 roku.

Między odcinkiem BIIa a znajdującą się jeszcze w budowie nową częścią obozu BII znajdował się budynek komendantury dla władz obozu w Brzezince. Wokół niego zlokalizowane były duże koszary SS.

Stacja XIV

Pan Jezus złożony w grobie

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze przynosi plon obfity (J 12,24).

Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci... w nagrodę przydzielą Mu tłumy i pociągnie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na śmierć ofiarował (Iz 53,11 -12).
Któryś zakwitł Chrystusem w drutach kolczastych,
bądź nam przykładem
Któryś zakwitł Chrystusem w ciałach męczonych,
bądź nam przykładem
Któryś zakwitł Chrystusem w ciałach palonych
bądź nam przykładem
Któryś zakwitł Chrystusem w dłoniach oprawców
bądź nam przykładem
Któryś zakwitł Chrystusem w śmierci głodowej,
bądź nam przykładem
Który całą potęgę piekieł pokonałeś miłością Krzyża
bądź nam przykładem
Który wielki ogień piekielny przygasiłeś płaszczem Maryi
bądź nam przykładem
Bądź nam przykładem!
Bądź nam przykładem!

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy (Rz 6,8).
Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego (Dz 14).
Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem (J13,14).

(Droga Krzyżowa opracowana przez Klub Inteligencji Katolickiej w Oświęcimiu)


ostatnia modyfikacja: 19-10-2013, 22:48, Strona do druku
Nasz patron
Kapłani

wiecej...


Copyright by Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. All rights reserved!
Polityka prywatności